Skip to content Skip to footer

Hogyan kezeli a személyes adatokat a Medicover?
A Medicover a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre
vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot
stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi
rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően,
adatkezelőként kezeli és védi.

Név: Medicover Egészségközpont
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely és postai levelezési
cím:
1134 Budapest, Váci út 29-31.
E-mail cím: data.protection@medicover.hu
Honlap címe: www.medicover.hu

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Medicover a személyes
adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében,
hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan

felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: beléptető- és
kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni
védelmét (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával).

A Medicover által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá,
a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben,
titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a Medicover az általa kezelt adatokat
továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése
érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében
(pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Medicover egyes
adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és
utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A Medicover az utóbbi adatkezelés
esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek
továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai
biztonságának biztosítására.

2. Milyen személyes adatokat kezel a Medicover?
Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a Medicover különböző célú adatkezeléseiről.
Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes
adatait a Medicover pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje
el a data.protection@medicover.hu e-mail címre.

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Álláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis
összeállítása.
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó
hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg
a Medicover részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Egyéb esetekben a jogalap a Medicover álláshelyek
betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre
Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy
valamely állásportálon keresztül kapott adatok:
– név;
– elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);
– minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó
önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl.
Medicover toborzási adatbázisában szereplők esetén:
– név;
– továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az
érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon
magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai
gyakorlatra vonatkozó adatok).

Adatkezelés időtartama
Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását,
továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek
esetében az adatoknak a Medicover saját toborzási
adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt
követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás
A Medicover a pályázók személyes adatait, továbbá a
saját toborzási adatbázisában szereplő személyek adatait
a leányvállalatainak, továbbá a Medicover Försakrings AB
(Publ) Magyarországi Fióktelepe részére továbbíthatja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye
Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi
lehetővé a pályázat eredményes elbírálását

Adatkezelés - Medicover